Avís Legal i Condicions generals d'ús i contractació Botiga24hores.cat

1. Informació legal del titular.

2. Objecte i àmbit d'aplicació.

3. Condició d'Usuari i acceptació.

4. Modificació de l'Avís Legal i Condicions Generals.

5. Propietat intel·lectual i industrial.

6. Responsabilitat de Manser Electrònics, SLU.

7. Enllaços.

8. Obligacions de Clients i Usuaris.

9. Privadesa i protecció de dades personals.

10. Política de Galetes.

11. Realització de la comanda.

12. Informació subministrada en el website.

13. Disponibilitat dels productes.

14. Preus.

15. Transport i Despeses d'enviament.

16. Pagament.

17. Maneres i terminis d'enviament.

18. Canvi i anul·lacions de comandes.

19. Dret de desistiment.

20. Devolució dels productes.

21. Garantia dels productes.

22. Notificacions.

23. Nul·litat i ineficiència de les clàusules

24. Legislació aplicable. Submissió a furs.

1. Informació legal del titular.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels següents aspectes legals del website :

Identificació del website : Botiga24hores.cat i subdominis (en endavant, el lloc web)

Raó Social: Manser Electrònics, SLU (en endavant, Manser Electrònics, SLU) Domicili social: CARRETERA GUIXA, 21, 08500 Barcelona C.IF: B59387910


Telèfon: 938856000 Fax: 938894608 Correu electrònic: 

comercial@evideoservice.com

2. Objecte i àmbit d'aplicació.

Les presents Condicions Generals d'ús i contractació, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada en el website , així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular del website .

3. Condició d'Usuari i acceptació.

L'accés, ús i navegació pel website confereixen la condició de "Usuari" al visitant i suposen l'acceptació, sense reserves de cap classe, de l'Avís Legal i Condicions d'Ús. L'accés al website és gratuït.

El registre de l'Usuari a través del formulari reservat a tal fi en el website confereix la condició de "Usuari registrat" i implica a més del que especifica anteriorment l'acceptació expressa de la Política de Privadesa.

La contractació de qualsevol producte i / o servei confereix la condició de "Client" havent de conèixer i acceptar les condicions generals de la Contractació incloses en el present text, així com, si s'escau, les condicions particulars que regeixin l'adquisició.

Només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del website .

Mitjançant l'acceptació de les condicions generals d'ús i contractació el Client declara:

1r. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.

2n. Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.

3r. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

Manser Electrònics, SLU posa a disposició dels Usuaris i Clients l'adreça de correu electrònic comercial@evideoservice.com per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

4. Modificació de l'Avís Legal i Condicions Generals.

Manser Electrònics, SLU podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís, pel que és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita a l' website . Aquestes modificacions són d'aplicació a partir de la seva publicació al web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les condicions generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

5. Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts publicats al lloc web i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Manser Electrònics, SLU o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web . En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Manser Electrònics, SLU o dels titulars corresponents.

6. Responsabilitat de Manser Electrònics, SLU.

Els productes i serveis presentats en el website són conformes a la legislació espanyola. L'accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'Usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci dellloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic , tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website , obligant-se l'usuari a mantenir indemne a Manser Electrònics, SLU per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

Manser Electrònics, SLU no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a Manser electrònics, SLU, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a Manser Electrònics, SLU, degudes a l'Usuari, a tercers, oa supòsits de força major. Manser Electrònics, SLU no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del website . En particular, Manser Electrònics, SLU no respon en cap cas que els Usuaris utilitzin el website de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat civil de Manser Electrònics, SLU pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'Usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Manser Electrònics, SLU per possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a aquest, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d'informació que pogués existir a l'ordinador o xarxa de l'Usuari que accedeixi a Manser Electrònics, SLU.

7. Enllaços.

En el cas que el lloc web refereixi mitjançant qualsevol tipus d'enllaç a publicitat oa pàgines web de tercers, Manser Electrònics, SLU no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, pel que Manser Electrònics, SLU no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquesta / es pàgina / es, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. L'existència d'un enllaç no pressuposa relació de cap classe entre Manser Electrònics, SLU i el propietari de la pàgina web en què el mateix s'estableixi.

Aquells Usuaris o terceres persones que pretenguin establir un enllaç amb el website , hauran de garantir que l'enllaç només permet l'accés a les pàgines o serveis de la Web, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep -links , browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pròpia pàgina web.Excepte aquells signes que formin part de l'enllaç, el Usuari garantirà que la pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Manser Electrònics, SLU i als seus associats o col·laboradors.

8. Obligacions de Clients i Usuaris.

Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el website de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Manser Electrònics, SLU, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares, Manser Electrònics, SLU no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del website l'Usuari s'obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, ia mantenir-les actualitzades.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web , qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website , en qualsevol dels serveis, o en qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de Manser Electrònics, SLU, de qualsevol altre Usuari, dels proveïdors de Manser Electrònics, SLU o en general de qualsevol tercer.

d) Guardar diligentment el nom d'usuari i la contrasenya que li sigui facilitada per Manser Electrònics, SLU, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos.

e) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del website , ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització expressa.

f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del website oa la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma

g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Manser Electrònics, SLU, els seus proveïdors o tercers.

h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar a disposició de tercers.

i) Respectar totes les recomanacions dels fabricants dels productes subministrats per Manser Electrònics, SLU.

El Client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d'incompliment per part del Client d'aquesta obligació Manser Electrònics, SLU no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

9. Privadesa i protecció de dades personals.

A l'efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD) Manser Electrònics, SLU informa de l'existència de fitxer / s de dades de caràcter personal creats per i sota la responsabilitat de Manser Electrònics, SLU amb les dades obtingudes en el website.

Els fitxers i les seves finalitats són: CLIENTS, PROVEÏDORS i E-COMMERCE per gestionar la relació contractual a través de la botiga online (alta de Client, gestió de transaccions de béns i / o serveis amb històric de comandes, així com el manteniment de la relació comercial amb els clients); MAILING per a l'enviament de la Newsletter a aquells Usuaris que ho hagin sol·licitat;GESTIÓ COMERCIAL per a la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers que puguin ser de l'interès de l'Usuari, a partir de l'estudi i segmentació de les dades obtingudes durant la navegació pel lloc web, de les dades proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comercialitzats; i CURRICULUMS remesos pels sol·licitants d'ocupació per a futurs processos de selecció del personal.

L'Usuari haurà de proporcionar les dades i circumstàncies personals necessàries per a donar-se d'alta com a usuari registrat del website i per a la formalització de contractes de compravenda (nom i cognoms, adreça de correu electrònic, adreça postal i telèfon). El registre d'aquestes dades és obligatori, la manca d'emplenament dels mateixos per part de l'Usuari o el subministrament de dades falses, inexactes i incorrectes impossibilitarà que Manser Electrònics, SLU pugui gestionar correctament les comandes efectuades o pugui atendre la sol·licitud realitzada.

Manser Electrònics, SLU podrà sol·licitar dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de l'Usuari. L'usuari pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessària per a l'alta com a Client o formalització de la compra.

Si l'Usuari accepta (marcant la casella "Newsletter" Al formulari d'alta) les seves dades podran ser utilitzades per Manser Electrònics, SLU amb la finalitat de remetre a l'Usuari informació sobre ofertes i informacions publicitàries a l'adreça de correu electrònic o personal proporcionada o través de qualsevol altre mitjà de comunicació. L'Usuari podrà optar en tot moment per rebutjar l'enviament d'aquesta informació sol·licitant-ho per correu electrònic a comercial@evideoservice.com indicant " Baixa Newsletter " o mitjançant l'opció de configuració disponible en el seu compte d'Usuari o dels mecanismes de revocació inclosos en els enviaments electrònics.

Així mateix l'Usuari autoritza la cessió de les seves dades a tercers per al compliment efectiu dels productes i / o serveis contractats, entenent-se per tercer Les entitats col·laboradores de Manser Electrònics, SLU, que subministren serveis específics als seus clients, en particular, les empreses de transport, per gestionar el lliurament de les comandes. Manser Electrònics, SLU es compromet a no cedir a tercers no autoritzats les dades personals dels Usuaris sense la seva prèvia autorització.

Manser Electrònics, SLU, entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als interessats l'exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés a les dades, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Aquests drets podran ser exercitats per l'Usuari, mitjançant sol·licitud adreçada a Manser Electrònics, SLU, amb domicili a CARRETERA GUIXA, 21, 08500 Barcelona (Espanya) o correu electrònic a comercial@evideoservice.com . Cal aportar fotocòpia del DNI o document que acrediti la identitat de l'Usuari i sigui admès en Dret, o en cas de representació, document acreditatiu de la mateixa i, indicant el domicili a efectes de notificacions, la data i signatura del sol·licitant i el dret a exercir. S'ha de fer servir un mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Manser Electrònics, SLU declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, en particular, el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la LOPD, (en endavant, RDLOPD), i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels Usuaris. El nostre servidor se situa en territori espanyol i garanteix la privacitat de les dades que es transmeten. Aquesta privacitat s'aconsegueix mitjançant el protocol SSL, xifrant les dades enviades mitjançant el sistema de xifrat RSA, de manera que ningú pugui apropiar-se'n ja que no disposa de la clau necessària. L'usuari pot comprovar que la transmissió és segura si en el seu navegador apareix el símbol del cadenat i també es pot apreciar que la URL varia lleugerament: ja no comença amb http sinó amb https. Tot això sense perjudici del fet, que l'Usuari expressament és coneixedor i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

En prémer el botó ENVIAR en els formularis de recollida de dades l'usuari dóna el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals per part de Manser Electrònics, SLU acord amb les finalitats i especificacions descrites en la present Política de Privadesa i el contingut del qual inclou al peu dels mateixos.

10. Política de Cookies.

Manser Electrònics, SLU pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels Usuaris del website per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre què és una galeta, per a què serveix, quins tipus de cookies utilitzem, quins són les seves finalitats i com pot configurar-les o deshabilitar si així ho desitja.

a)     Què és una galeta i per a què serveix?

Una Cookie és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'Usuari, tablet , smartphone o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació.

El conjunt de galetes de tots els nostres Usuaris ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils, quins no i quins són susceptibles de millora.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat del nostre lloc web .

En cap cas les galetes podrien sospitosa. Per contra, el que estiguin actives ens ajuda a identificar i resoldre els errors.

b)     Quins tipus de galetes utilitzem?

Segons l'entitat que les gestiona:

  •          Cookies pròpies : Són aquelles que s'envien al seu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol·licita.
  •          Cookies de tercers : Són aquelles que s'envien al seu equip des d'un equip o domini que no gestionem nosaltres, sinó una altra entitat. Per exemple, les usades per xarxes socials, o per contingut extern com Google Maps .

Segons el termini de temps que romanen activades:

  •          Cookies de sessió : Són galetes temporals que romanen a l'arxiu de cookies del seu navegador fins que l'Usuari abandona la pàgina web, de manera que cap queda registrada en el disc dur del seu ordinador. S'usen per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'Usuari en una sola ocasió, per exemple, una llista de productes adquirits.
  •          Cookies persistents : Són emmagatzemades al disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que l'Usuari realitza una nova visita. Una galeta permanent posseeix una data d'expiració determinada. La galeta deixarà de funcionar després d'aquesta data. Aquestes galetes les fem servir, generalment, per facilitar els serveis de personalització, per exemple, per a definir l'idioma per defecte.

Segons la seva finalitat:

  •          Cookies tècniques : Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament del nostre lloc web . Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
  •          Cookies de personalització : Són aquelles que permeten a l'Usuari accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d'una sèrie de criteris, com ara l'idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual s'accedeix al servei, la configuració regional des d'on s'accedeix al servei, etc.
  •          Cookies d'anàlisi : Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre de visites i la manera d'accés i interacció amb el website i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els Usuaris dels serveis prestats. Per això s'analitza la seva navegació en el nostre lloc web per tal de millorar l'oferta de productes i serveis que oferim.
  •          Cookies publicitàries : Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que es poguessin incloure en el nostre lloc web .
  •          Cookies de publicitat comportamental : Aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament dels Usuaris obtinguda a través de l'observació continuada. Gràcies a elles, podríem conèixer els hàbits de navegació a Internet i mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Finalitat de cadascuna de les cookies utilitzades:

A continuació detallem les cookies utilitzades a la nostra web i la finalitat de les mateixes.

 

Cookies estrictament necessàries

nom

vigència

finalitat

PHPSESSID

sessió

Aquesta galeta es fa servir per a establir la sessió de l'Usuari que visita el nostre lloc web . És una manera d'identificar i gestionar l'estat - les variables de sessió - per a un Usuari concret, i poder moure aquesta informació a través de les pàgines del website .

ga

2 anys

Aquesta galeta tècnica permet la navegació i el bon funcionament del nostre web amb la finalitat de controlar el trànsit i la comunicació de dades i realitzar el procés de compra d'una comanda.

 

Galetes de tercers

nom

vigència

finalitat

_NID 
_PREF

6 mesos 
2 anys

Aquestes galetes de Google Maps recopilen informació sobre preferències de l'Usuari per optimitzar els serveis prestats per Google.

datr

2 anys

Permet compartir contingut des del website al compte de Facebook de l'Usuari.

 

galetes analítiques

nom

vigència

finalitat

UTMA
UTMB
utmc
utmz

2 anys 
30 minuts 
Sessió 
6 mesos

Seguiment de les visites realitzades a la web mitjançant GoogleAnalytics , servei proporcionat per Google, per obtenir informació dels accessos dels usuaris a les pàgines web. Les dades són recopilades per a posteriors anàlisi i es refereixen a nombre de vegades que un usuari ha visitat el lloc, dates de la primera i última visita, durada de les visites, pàgina des de la qual s'ha accedit, motor de cerca utilitzat, lloc del món des del qual s'accedeix, etc.

NOTA: Aquesta llista s'actualitzarà amb la major celeritat possible a mesura que canviïn els serveis del website oferts en el mateix. No obstant això, ocasionalment durant aquesta actualització pot ser que la llista no inclogui una galeta, encara que sempre es referirà a galetes amb propòsits idèntics als registrats en aquesta llista.

Com pot l'Usuari configurar o desactivar les galetes?

L'Usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d'Internet. En cas que no permeti la instal·lació de cookies al seu navegador és possible que no pugui accedir a alguns dels serveis i que la seva experiència en el lloc web pugui resultar menys satisfactòria.

En els següents enllaços tens a la teva disposició tota la informació per configurar o desactivar les galetes a cada navegador:

consentiment

En Manser Electrònics, SLU mai guardem les dades personals dels nostres usuaris, llevat que vulgui registrar-se, de forma voluntària per tal de realitzar compres dels productes i serveis que posem a la seva disposició o de rebre informació sobre promocions i continguts del seu interès.

En navegar i continuar en el nostre lloc web l'Usuari ens indica que està consentint l'ús i instal·lació de les galetes per a poder enunciades, i en les condicions contingudes en la present Política de Galetes.

11. Realització de la comanda.

S'assenyalen els passos a seguir per realitzar el procés de compra:

pas 1

Accedir al web

Per realitzar una comanda és necessari connectar-se al lloc web .

pas 2

Registre de l'Usuari

Registrar-se com usuari, emplenant el formulari electrònic que en cada moment aparegui a la pàgina web de la botiga online i seguint les instruccions indicades en el mateix.

pas 3

Omplir cistella de la compra

 

Després del registre, i per procedir a la compra de productes, l'Usuari haurà d'afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla. Consultar disponibilitat prèviament.

Els preus i ofertes presentats en el website són vàlids únicament i exclusivament per a comandes en línia. Tots els preus publicats a la nostra pàgina web són amb IVA inclòs.

pas 4

validar compra

Per validar la compra cal omplir prèviament els formularis on figuren les Dades de facturació, Tipus d'enviament, Dades de lliurament, Forma de pagament i Comanda.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per Manser Electrònics, SLU constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre Manser Electrònics, SLU i els seus clients. Manser Electrònics, SLU arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, Manser Electrònics, SLU li remetrà al Client per e-mail un comprovant de la compra. Si no està d'acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol·licitar la modificació de les mateixes o l'anul·lació del contracte.

pas 5

pagament

Connexió amb la plataforma de pagament segur si el client hagués seleccionat com a Forma de Pagament la Targeta de dèbit / crèdit. Per a més informació consultar apartat 16. Pagament.

12. Informació subministrada en el website .

Fem tots els esforços per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Manser Electrònics, SLU, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, li comunicarem aquest error i el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

De la mateixa manera, és possible que els continguts del website puguin mostrar, de vegades, informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. Manser Electrònics, SLU no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats en el lloc web . Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els editors, fabricants o proveïdors d'aquests productes. Totes les informacions contractuals presents al lloc web es mostren en llengua espanyola (castellà), i la comunicació amb els Clients i Usuaris, així com la formalització del contracte es realitzarà en aquest idioma.

L'oferta dels productes de Manser Electrònics, SLU té validesa indefinida podent ser modificada, rectificada o cancel·lada sense previ avís als usuaris i consumidors habituals o eventuals.

Manser Electrònics, SLU podrà modificar la pàgina web per a efectuar els canvis i modificacions estimi convenients i cregui necessaris per a l'adequada funcionalitat de la mateixa, sense necessitat de previ avís.

13. Disponibilitat dels productes.

La selecció de productes oferts a través del website , és vàlida en tant que els productes estiguin visibles en el website , amb els límits d'estoc disponibles. En tractar-se de comerç electrònic, l'estoc s'actualitza en línia, pel que podria succeir, eventualment, que durant el procés de compra s'esgoti l'estoc, no es podrà, per tant, en aquests supòsits, continuar amb la compravenda iniciada.

A la fitxa de cada producte s'indica l'estat de disponibilitat dels mateixos:

-       En estoc, expedició en 48/72 hores. L'article es troba en el nostre estoc i el nostre compromís de sortida des del nostre magatzem és de 48/72 hores.

-       Consultar estoc. No disposem d'estoc i es demana al proveïdor o bé la informació no està disponible. El lliurament queda subjecta a que el proveïdor la pugui servir i s'informarà al Client de la disponibilitat de la comanda en un període de 24/48 hores.

-       Sense estoc. Fi d'existències de l'article i impossibilitat temporal d'adquirir-lo.

A aquests cal afegir els terminis de lliurament que puguin tenir els operadors de transport amb els que treballem. Aquests terminis es computen sobre dies laborables -de dilluns a divendres- ja que Manser Electrònics, SLU no realitza expedicions en festius, dissabtes, ni diumenges. Els terminis d'expedició indicats són orientatius. En el cas que existís alguna ruptura d'estoc o indisponibilitat puntual d'un article Manser Electrònics, SLU es posarà en contacte amb el Client per comunicar immediatament i donar-li un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir-aquest producte, procedir a la seva anul·lació. En qualsevol cas, un retard en el lliurament respecte als terminis indicats no donarà dret al Client a exigir cap indemnització.

14. Preus.

El preu del producte és el que està en vigor en el moment de l'acceptació de la comanda per Manser Electrònics, SLU. En cas que un Client faci una comanda amb un preu erroni, Manser Electrònics, SLU li comunicarà el preu correcte, i, de voler el Client continuar la seva comanda, s'aplicarà el preu corregit per Manser Electrònics, SLU. En cas contrari, el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Els preus indicats en el website inclouen IVA . D urant el procés de compra apareixerà desglossat l'import corresponent a la càrrega impositiva concorde al tipus vigent en cada moment i aplicable als productes i / o serveis comercialitzats.

15. Transport i Despeses d'enviament.

Les despeses d'enviament i / o gestió no estan compresos en el preu i li seran mostrats al Client abans de finalitzar la seva compra, en funció de la direcció d'enviament de cada comanda. El Client podrà seleccionar la forma d'enviament: " Agència de Transport " o " Recollida a Botiga ". La Recollida a Botiga estarà exempta de despeses d'enviament.

L'import del transport vindrà inclòs a la factura del Client, i determinat per les taules de pesos i distàncies en el nostre apartat de transport, que el Client pot calcular abans de finalitzar la seva compra.

El transportista serà el convingut per Manser Electrònics, SLU i del qual serà informat el Client.

Manser Electrònics, SLU no es fa responsable de cap retard originat en el transport per:

a. Direcció incorrecta o incompleta.

b. No indicar un número de telèfon de contacte.

c. Vagues dels transportistes.

Si el Client no aprecia trencaments externes en el paquet a l'hora de rebre-ho, però al obrir-lo observa desperfectes a causa del transport, ha de notificar en menys de 24 hores a la companyia de transport per deixar constància i posar-se en contacte amb Manser Electrònics, SLU . En cas contrari s'entendrà que el producte ha estat acceptat de conformitat. L'empresa de transport un cop passat aquest termini considera que el material enviat està en perfecte estat i no es fa responsable dels desperfectes.

16. Pagament.

Manser Electrònics, SLU proposa diversos mitjans de pagament perquè el Client pugui triar aquell que més li convingui o s'adapti millor a les seves necessitats:

       Pagament per Targeta de Crèdit : Visa i Master Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. El sistema de comerç electrònic segur es basa en què l'emissor de la targeta (banc o caixa d'estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d'autoritzar el pagament per Internet. Manser Electrònics, SLU està adherit a aquest protocol de seguretat pel que, un cop seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s'obre una finestra de l'emissor que li sol·licita la seva identificació, mostrant un dels següents icones:

Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Un cop completada la identificació, l'emissor comunica a Manser Electrònics, SLU que la compra l'està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l'emissor ho comunica a Manser Electrònics, SLU perquè procedeixi en conseqüència.

Aquesta finestra està fora del control de Manser Electrònics, SLU, i és responsabilitat de la seva Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb l'entitat si es trobés davant d'aquesta situació.

Manser Electrònics, SLU es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l'efectiu a la targeta original. En aquests casos i si el Client està interessat en progressar en la compra dels articles demanarem una transferència bancària.

-      

  • Pagament per Transferència : Podeu fer una transferència bancària al següent compte:

Beneficiari: Manser Electrònics, SLU
Entitat: BANC SABADELL 
Adreça: CARRETERA GUIXA, 21, 08500 Barcelona 
Número de Compte: 0081 0442 85 0001088015 IBAN ES 54 0081 0442 85 0001088015

És molt important que en el camp REMITENT o ORDENANT indiqui el següent: Codi Pagament Per exemple: 123-131.201.092.235 (Nº Comanda - Data i Hora)

Disposa d'un termini de 7 dies laborables per a ordenar la transferència després de la realització de la comanda. No es considerarà efectiva la comanda fins que confirmem el corresponent ingrés i per tant, els terminis de lliurament comencen a comptar a partir d'aquesta data. Per donar curs a la comanda el més aviat possible és necessari que en el concepte de la transferència surti reflectit el nombre de comanda, Manser Electrònics, SLU no es farà responsable pels retards ocasionats per aquest motiu.

En cas d'impagament pel Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, Manser Electrònics, SLU podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L'anterior facultat de Manser Electrònics, SLU en cap cas alliberarà al Client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts ia la recepció de productes.

17. Maneres i terminis d'enviament.

Els productes s'envien a l'adreça d'enviament que el Client hagi indicat en la comanda (apartat Dades de Lliurament). En el cas de realitzar una comanda de diversos articles amb diferents disponibilitats, el termini per a l'expedició tindrà en compte el lliurament prevista més llarga. En casos excepcionals, Manser Electrònics, SLU es reservarà el dret a desglossar la comanda, enviant els articles disponibles i deixant pendent d'un segon enviament, els articles no disponibles. En aquest supòsit, el segon enviament es realitza sense cap cost addicional. Totes les comandes de productes estan subjectes a l'acceptació de la comanda per part de Manser Electrònics, SLU. Manser Electrònics, SLU no enviarà cap producte fins que el seu departament d'administració hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.

Manser Electrònics, SLU proposa diferents maneres d'enviament per fer arribar la comanda de la manera més còmoda i adequada a les necessitats del Client. Des de la seva cistella de compra podrà seleccionar el tipus d'enviament que desitja en funció de la zona i la manera de lliurament que prefereixi.

-       Lliurament a domicili: Per realitzar el transport i lliurament dels enviaments, hem triat a una empresa de missatgeria de reconegut prestigi. No és possible acordar horaris de lliurament. Per a les comandes expedits des dels nostres magatzems de dilluns a dijous, el lliurament es realitzarà en l'adreça indicada al dia següent a aquesta expedició, abans de les 19:00 hores. Per a les comandes expedits des dels nostres magatzems a divendres o vigílies de festiu, es lliurarà a l'adreça indicada el següent dilluns o següent dia laborable abans de les 19:00 hores, respectivament. La missatgeria no realitza lliuraments en dissabtes, diumenges, ni festius. En el cas que el Client detectés algun problema en el moment del lliurament de la seva comanda (embalatge espatllat, productes que faltaven o deteriorats) ha d'indicar per escrit a l'albarà de lliurament del transportista, i notificar-ho a Manser Electrònics, SLU a través del correu electrònic comercial@evideoservice.com dins de les 24 hores següents a la seva recepció. No s'admetrà cap devolució d'article danyat, així com reclamació d'article que falta, si no ha estat comunicat dins el termini establert. Tot això sense perjudici del dret de garantia per als productes no conformes amb el contracte que assisteix a tot consumidor, d'acord amb la normativa vigent.

-       Recollida a botiga: Si el Client viu a prop d'alguna de les botigues dels nostres associats a Espanya, també pot fer ús del servei de recollida de la seva comanda en ella. D'aquesta manera, pot comprar còmodament a Manser Electrònics, SLU des de casa i recollir la seva comanda a la botiga. Aquesta modalitat d'enviament no té costos de transport associats. Tindrà disponible la seva comanda a la botiga sol·licitada el dia següent a l'expedició des del nostre magatzem central. Un cop passi això, rebrà un correu electrònic confirmant-li que la seva comanda es troba ja disponible perquè el reculli. Per a la recollida de la comanda, haurà de presentar DNI o document d'identitat i el correu electrònic de confirmació de que la comanda es troba disponible a la botiga. En cas que sigui una altra persona la que vagi a recollir-lo en el seu lloc, ha de presentar, a més de l'anterior, fotocòpia del seu DNI o document d'identitat i autorització de recollida signada pel Client. Si es produís la situació que la seva comanda hagi estat expedit i no tingués notícies del lliurament, pot contactar amb Manser Electrònics, SLU a través del correu electròniccomercial@evideoservice.com .

En cas de produir-se un retard en la recepció o retirada de la mercaderia per part del Client, Manser Electrònics, SLU, quedarà facultat per emmagatzemar la mercaderia, per compte i risc del Client, en les seves instal·lacions o en les d'un tercer i el Client vindrà obligat al pagament de les despeses ocasionades a Manser Electrònics, SLU.

18. Canvis i anul·lacions de comandes.

El Client podrà canviar una comanda sempre que aquest no hagi estat expedit. Si, per qualsevol raó, vol fer un canvi respecte del full de confirmació haurà de notificar com més aviat millor a través de correu electrònic a comercial@evideoservice.com amb indicació dels canvis desitjats. Qualsevol diferència d'import entre la comanda original i el modificat li serà tramitada seguint el procediment corresponent al mitjà de pagament escollit. Les despeses de devolució i nou enviament no seran assumits per Manser Electrònics, SLU.

Per la seva banda, Manser Electrònics, SLU no podrà substituir sense prèvia consulta al Client, un producte o model de producte. Si es donés el cas que per motius aliens a Manser Electrònics, SLU, el subministrament de la comanda no fos possible, se li oferirà al Client la possibilitat de canviar-lo per un producte substitutiu de similars característiques donant dret a l'anul·lació de la comanda per part del Client .

Si el client cancel·la una comanda confirmat quan aquest ja ha sortit de les instal·lacions de Manser Electrònics, SLU cap al destí, o no accepta el paquet a l'arribada, Manser Electrònics, SLU podrà exigir el pagament dels costos de transport ocasionats .

Si el Client cancel o no accepta comandes confirmades referents a productes adquirits " Expressament " , Manser Electrònics, SLU podrà exigir el pagament d'una indemnització mínima de 50% del preu de compra-venda, en concepte d'indemnització per danys i perjudicis, així com tots els costos de transport i emmagatzematge.

19. Dret de desistiment.

El Client té dret a desistir del contracte mitjançant la devolució del producte adquirit a Manser Electrònics, SLU, d'acord amb el que disposen els paràgrafs següents:

Termini d'exercici del dret de desistiment :

Des de la recepció del producte el Client disposa de 14 dies naturals per exercir el dret de desistiment sense necessitat d'informar la causa que va motivar aquesta decisió.

En el cas que en una mateixa comanda s'hagin adquirit múltiples productes que s'haguessin lliurat per separat, el termini de desistiment comença a comptar des del dia en què el Client, o un tercer indicat per aquest, diferent del transportista, va rebre l'últim producte, component o material.

Forma d'exercir el dret de desistiment:

Per exercir el dret de desistiment respecte dels productes comprats a través de la botiga en línia de Manser Electrònics, SLU, ha de manifestar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal a CARRETERA GUIXA, 21, 08500 Barcelona (España), fax dirigit al 93.889.46.08 o correu electrònic enviat al compte de correu electrònic comercial@evideoservice.com ). El Client podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que Manser Electrònics, SLU posa a la seva disposició aquí , encara que el seu ús no és obligatori. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment.

La comunicació ha d'incloure el nom del Client, la seva adreça completa, la referència del contracte i, l'adreça de correu electrònic, si s'utilitza l'enviament per correu electrònic.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent. L'exercici d'aquest dret no implica per a vostè imposició de cap penalitat.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment, Manser Electrònics, SLU efectuarà el reemborsament de l'import de la compra, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part del Client d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir del contracte.Manser Electrònics, SLU procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Manser Electrònics, SLU podrà retenir el reemborsament fins haver rebut els béns o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

El Client haurà de tornar o lliurar directament els béns, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini, enviant-los a:

A / At:        Dpt. Devolucions (Manser Electrònics, SLU) 
                CARRETERA GUIXA, 21, 08500 Barcelona (España),

El Client haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns.

En tots els casos, els productes objecte de devolució hauran de trobar-se en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals, si escau, inclosos. Si no fos així, no es pot exercir aquest desistiment. El departament de devolucions, verificarà que tot està correcte i en perfecte estat, donant l'autorització al Dep. D'Administració i li ho comunicarà al Client via correu electrònic.

La devolució per desistiment no serà possible per als següents productes:

a) Productes que no s'haguessin adquirit únicament i exclusivament a través de la Botiga24hores.cat a Espanya.

b) Productes que no es trobin en perfectes condicions, amb el seu embalatge original i amb tots els accessoris originals; ni d'aquells productes que es mostrin deteriorats, danyats, presentin signes d'haver estat manipulats o alterats, o que hagin estat utilitzats de forma abusiva o negligent per part del Client.

c) Productes consumibles, programes informàtics, pel·lícules de vídeo, videojocs, i altres productes anàlegs sota precinte, que puguin ser reproduïts o copiats, quan hagin estat oberts o desprecintats pel Client.

d) Productes que hagin estat configurats d'acord amb les especificacions del Client, sol·licitats sota comanda o personalitzats d'acord amb les indicacions facilitades pel Client.

En el cas de les promocions en les que s'adquireixin diversos articles independents com a part d'un mateix pack (3x2, 2x1 i similars), en cas de desistiment, haurà de desistir-se de tots els productes inclosos dins la promoció. Si el Client desitja el canvi o devolució parcial dels articles adquirits en el marc d'aquest tipus de promocions, en no ser desistiment del contracte, ja que no es torna tot el pack complet, en lloc de tramitar la devolució de l'import en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar en la compra, com ocorre en el desistiment, la devolució s'efectuarà en forma de bo bescanviable per valor de l'import dels productes retornats, bescanviables per qualsevol altre producte que desitgi, en una o diverses compres, amb límit d'un any, a partir del moment en què es faci efectiva la devolució.

20. Devolució dels productes.

Aquest dret és addicional al dret de desistiment esmentat anteriorment. En els següents casos de devolució, el termini per efectuar la mateixa serà de 7 dies naturals des de la compra o recepció del producte, i es podrà optar per la devolució dels diners abonats pel producte o per la substitució del producte per un altre idèntic en perfecte estat o pel producte efectivament adquirit.

Les circumstàncies que poden provocar una devolució són les següents:

a) Producte defectuós pel transport : Si en el moment del lliurament del producte el Client detecta qualsevol desperfecte en l'embalatge o producte, ha de reflectir-ho en el POD (prova de lliurament) del transportista i notificar-ho a Manser Electrònics, SLU a través del correu electrònic comercial@evideoservice.com dins de les 24 hores següents a la seva recepció. Si aquesta incidència la detecta un cop hagi obert el producte, novament té un termini de 7 dies naturals per comunicar-la.

b) Producte que, per error, no correspon al de la comanda : s'haurà de comunicar en un termini de 7 dies naturals. Manser Electrònics, SLU es farà càrrec de les despeses de recollida del producte equivocat i entrega del corresponent al de la comanda realitzada.

c) Producte que falta : Si en el moment del lliurament del producte el Client detecta un producte que falta, ha de reflectir-ho en el POD (prova de lliurament) del transportista i notificar-ho a Manser Electrònics, SLU a través del correu electròniccomercial@evideoservice.com dins de les 24 hores següents a la seva recepció. Si aquesta incidència la detecta un cop hagi obert el producte, novament té un termini de 7 dies naturals per comunicar-la.

Si el Client desitja el canvi o devolució parcial dels articles adquirits, en no ser desistiment del contracte, en lloc de tramitar la devolució de l'import en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar en la compra, com ocorre en el desistiment, la devolució s'efectuarà en forma de bo bescanviable per valor de l'import dels productes retornats, bescanviables per qualsevol altre producte que desitgi, en una o diverses compres, amb límit d'un any, a partir del moment en què es faci efectiva la devolució.

En tots els casos, els productes hauran de trobar-se en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals, si escau, inclosos. La devolució s'efectuarà mitjançant l'enviament dels productes a l'adreça que s'especifica a continuació constant en el paquet el nombre de RMA ben visible :

A / At:        Dpt. Devolucions (Manser Electrònics, SLU ) 
CARRETERA GUIXA, 21, 08500 Barcelona (España)

El departament de devolucions, verificarà que tot està correcte i en perfecte estat, donant l'autorització al Dep. D'Administració i li ho comunicarà al Client via correu electrònic.

No s'admetrà cap devolució d'article danyat, així com reclamació d'article que falta, si no ha estat comunicat dins el termini establert. Tot això sense perjudici del dret de garantia per als productes no conformes amb el contracte que assisteix a tot consumidor, d'acord amb la normativa vigent.

21. Garantia dels productes.

El termini de garantia és de dos anys , des del lliurament del producte, si bé en la mateixa no s'inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lacions incorrectes no efectuades per Serveis Tècnics autoritzats quan procedeixi , etc., ni materials que estiguin desgastats per l'ús. En el cas d'articles informàtics, la garantia no cobrirà l'eliminació de virus, restauració de programes per aquest motiu o la reinstal·lació del disc provocada per l'esborrat del mateix.

Excepte prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui nou o de segona mà, ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la falta de conformitat.

En cas de manca de conformitat de les especificacions del producte amb les indicades pel fabricant o reclamacions per defectes o vicis manifestos en els materials o mà d'obra, qualitat, quantitat o altres, el Client haurà de comunicar per escrit a Manser Electrònics, SLU, per mitjà que deixi constància de la recepció.

La garantia quedarà invàlida sota les següents circumstàncies: Cops i / o transport inadequat, instal·lacions defectuoses i / o errors d'instal·lació, instal·lació i / o connexió d'elements perifèrics no compatibles amb el producte, tensió d'alimentació inadequada, manipulació per personal diferent del servei tècnic de Manser Electrònics, SLU o del fabricant, o manipulació de qualsevol precinte o etiqueta d'identificació / control, culpa o negligència del Client o tercer, o desgast normal per l'ús, danys deguts a fenòmens o catàstrofes naturals com tempestes, inundacions, llamps , terratrèmols, incendis, etc. afectin o no a l'subministrament elèctric; incidències degudes a problemes amb programari o amb virus informàtics. A més, la garantia perdrà el seu valor:

- Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.

- Si es manipula o repara tant el nombre identificatiu com el mateix aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic.

- Si no té la factura de compra.

El Client farà ús de la mercaderia conforme al Manual d'ús i instruccions del fabricant. Manser Electrònics, SLU no serà responsable de qualsevol dany i perjudicis del Client, o qualsevol tercer, derivats de la manca d'observació de les instruccions contingudes en el manual d'ús o Normes de Seguretat de la mercaderia. Manser Electrònics, SLU no es fa responsable de la incorrecta configuració o instal·lacions o avaria en un equip provocada per un component no subministratper Manser Electrònics, SLU.

Manser Electrònics, SLU es reserva el dret a sol·licitar a un servei tècnic oficial de la marca, una verificació de l'origen del problema. En cas de resultar un defecte provocat pel mal ús, la reparació serà facturable. En aquells supòsits que justifiquin l'aplicació de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

Les reparacions necessitaran la presentació d'una còpia de la factura i una descripció detallada dels defectes. En cas que el fabricant disposi d'un servei tècnic per al seu producte, el Client podrà dirigir-se a aquest directament.

Les despeses del transport per enviar productes defectuosos correran a càrrec i risc del Client.

Per dur a terme les reparacions Manser Electrònics, SLU podrà reemplaçar parts o bé la unitat sencera segons estimi oportú.La classificació de l'avaria, i si queda o no per la garantia, correspondrà a Manser Electrònics, SLU. Tota reparació haurà d'estar autoritzada per Manser Electrònics, SLU.

Es tornarà el producte, un cop reparat:

a)     A ports pagats: Si està en garantia.

b)     A ports a pagar: Si està fora de garantia o és necessari l'enviament a llocs diferents de la península espanyola.

El Client està obligat a realitzar, pel seu compte i risc, una còpia de seguretat de les dades, abans del lliurament del producte a Manser Electrònics, SLU per a la seva reparació o prova. La responsabilitat total de Manser Electrònics, SLU, per qualsevol concepte , no excedirà, en cap cas, del valor total de la mercaderia defectuosa subministrada. Manser Electrònics, SLU no serà, en cap cas, fora del que preveu la present clàusula, responsable de qualssevol danys i perjudicis, en especial del lucre cessant, o danys i perjudicis per resultats previstos, retard o pèrdua de producció. Així mateix queda expressament exclosa qualsevol responsabilitat per pèrdua o danys en la informació o registres de dades. En qualsevol cas el Client està obligat a efectuar les còpies de seguretat oportunes que li permetin la reconstrucció de dades perdudes o danyats. Les indemnitzacions previstes en la present clàusula exclouran qualsevol altra indemnització en virtut de defectes o faltes de qualitat o quantitat.

Els productes comercialitzats per Manser Electrònics, SLU vénen garantits pels fabricants, o per Manser Electrònics, SLU . El Client pot consultar la informació de garanties dels productes prement aquí , i pot conèixer en temps real les garanties genèriques de cadascun dels productes comercialitzats per Manser Electrònics, SLU , així com el seu tractament i qui s'encarrega de la incidència, facilitant el número de telèfon del servei tècnic al que correspongui, si s'escau.

Manser Electrònics, SLU té la responsabilitat de facilitar en el moment de la venda del producte la documentació necessària per a gestionar qualsevol tipus d'incidència RMA.

22. Notificacions.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que s'hagin d'efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

23. Nul·litat i ineficiència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

24. Legislació aplicable. Submissió a furs.

Les compravendes realitzades en Manser Electrònics, SLU es sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre altres, a la següent Normativa:

-             Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista (" LOCM ").

-             Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació ("LCGC").

-             Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre ("TRLGDCU").

-             Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ("LSSICE").

-             Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ("LOPD").

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

En el cas que la part compradora actués en representació de persona jurídica, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

Les presents condicions generals de contractació es troben actualitzades a data 2014.07.31.